آمار کلی

کد ملی: 129129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباطات بهینه وب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/29 تا کنون