آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاوداری گاو سفید آنزان تعاونی که طی نامه شماره 2780 مدیرعامل فعال 1393/07/28 تا کنون