آمار کلی

کد ملی: 462175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محکم کاران پانیذ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/12/11 تا 1398/09/05
پیک صنعت ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/28 تا کنون
رهاب مهر نگین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/13 تا کنون
خدماتی نگین سبز شهرکرد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/10 تا کنون