آمار کلی

کد ملی: 197155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد اندیشان تاراز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/24 تا کنون