آمار کلی

کد ملی: 443160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل کاظم بار یزد عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/13 تا کنون