آمار کلی

کد ملی: 006017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی گنجینه تجارت مهر آریا رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/04/13 تا کنون