آمار کلی

کد ملی: 352088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شب تاب سیراف بازرس اصلی فعال 1396/09/05 تا کنون