آمار کلی

کد ملی: 483963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گردشگری هتلداری قوی آبی بازرس اصلی فعال 1398/05/06 تا کنون
فنی و مهندسی مهام ساز و کار کاسپین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/10 تا کنون
توسعه و عمران شهرستان عباس آباد بازرس علی البدل فعال 1395/02/14 تا کنون