آمار کلی

کد ملی: 055900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراگیر عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/19 تا کنون