آمار کلی

کد ملی: 575979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری گنجینه زبان اصفهان مدیرعامل فعال 1397/06/06 تا کنون
گنجینه زبان ملل مدیرعامل فعال 1395/09/15 تا کنون