آمار کلی

کد ملی: 053306XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رفاه اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه شهرسازی و سازمانها و شرکت های وابسته تابعه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/07/10 تا کنون