آمار کلی

کد ملی: 505991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رامان صنعت ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/09/25 تا 1396/07/02