آمار کلی

کد ملی: 003500XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل شهرسازی ومعماری امورمهندسین ناظر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون