آمار کلی

کد ملی: 455007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اقاقیا کیمیای الماس عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/13 تا کنون