آمار کلی

کد ملی: 093789XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور بهران ترافیک تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/10/15 تا 1398/04/13