آمار کلی

کد ملی: 441098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن ازدواج و خانواده استان زنجان عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/17 تا کنون