آمار کلی

کد ملی: 398012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیردولتی غیرانتفاعی ترنم باران آرامش مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/25 تا کنون