آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید روستایی طلای سبز نجف شهر ثبت 1331 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/10/28 تا کنون