آمار کلی

کد ملی: 138236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیبا انرژی آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/07 تا کنون