آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مهندسی صنعت پویان کاوشگر بازرس اصلی خارج شده 1383/07/07 تا 1390/11/24