آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروز دشت محمود آباد مدیرعامل خارج شده 1386/06/24 تا 1388/10/15