آمار کلی

کد ملی: 287186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر محلی شماره سه مهاباد بازرس اصلی فعال 1397/12/27 تا کنون