آمار کلی

کد ملی: 514992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مهندسی صنعتی تعادل صنعت و دانش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/24 تا کنون