آمار کلی

کد ملی: 469029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیما نوین تجهیز هرمز نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1398/04/19 تا 1398/09/03