آمار کلی

کد ملی: 466875XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس دریا آرمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/01/26 تا کنون