آمار کلی

کد ملی: 203215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاک گستران سلامت البرز شرق گلستان بازرس اصلی فعال 1392/10/21 تا کنون