آمار کلی

کد ملی: 145063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا آسانبر آذران تک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/29 تا کنون