آمار کلی

کد ملی: 005242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاردان تجارت اسیا عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/25 تا کنون
گیاهان سبز طالقان عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/10 تا کنون