آمار کلی

کد ملی: 637974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید حیات آذربایجان عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1395/12/08 تا کنون