آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهواز آخر آسفالت کوی ابوذر نبش خیابان 18 پلاک یک 4 مدت از بازرس علی البدل فعال 1387/03/13 تا کنون