آمار کلی

کد ملی: 225961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی مهندسی مهرماشین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/31 تا کنون
خدمات مهندسی مهر ماشین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/10/04 تا کنون