آمار کلی

کد ملی: 194049XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امجد گستران دریا نشان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/08 تا کنون