آمار کلی

کد ملی: 004876XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگار پردازان حساب گیل رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/28 تا کنون