آمار کلی

کد ملی: 045017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا ثمین نیرو عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/17 تا 1396/08/25