آمار کلی

کد ملی: 628975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهبودسازان گلستان منشی هییت مدیره منحل شده 1393/04/30 تا کنون