آمار کلی

کد ملی: 007568XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو حافظه نوین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/28 تا کنون
داور خانه ساز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/24 تا 1393/03/18