آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیس اتی خدماتی لوله کشی گاز فجر گاز زرند عضو هیئت مدیره فعال 1382/01/20 تا کنون