آمار کلی

کد ملی: 186159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدیق پیشگان جنوب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/05/25 تا 1396/10/09