آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قرآنی مردمی نورالهدی تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/20 تا کنون