آمار کلی

کد ملی: 005109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیست فیلتر عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/10 تا کنون
نیلو ورزش دال عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/01/23 تا کنون