آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصنوعات سیمانی کوه قلاع زرین دشت عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/03 تا کنون