آمار کلی

کد ملی: 381036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دید گستران سارال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/07 تا کنون