آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری و خبری مرور وقایع جهان موج عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/03/20 تا 1387/06/28