آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پشتیبانی و اداری 1209 زاهدان عضو هیئت مدیره فعال 1391/11/25 تا کنون