آمار کلی

کد ملی: 405170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی اوج تپه صالح آباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/06 تا 1398/10/03