آمار کلی

کد ملی: 209242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن یاوران مهر بیست و پنج ساری عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1392/04/10 تا 1392/09/24