آمار کلی

کد ملی: 295000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرزنشینان کیله شین اشنویه رئیس هیئت مدیره فعال 1393/11/09 تا کنون