آمار کلی

کد ملی: 007532XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا پلیمر آذران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/09/15 تا کنون