آمار کلی

کد ملی: 007396XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و توزیعی اقتصاد درمانکاران خزر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/13 تا کنون