آمار کلی

کد ملی: 602923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صفا بخش ارک بازرس اصلی فعال 1393/06/11 تا کنون